Tích phân $\int\limits^0_{100} {x.e^{2x}} \, dx$ bằng bao nhiêu ạ?

Tích phân $\int\limits^0_{100} {x.e^{2x}} \, dx$ bằng bao nhiêu ạ?

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Lời giải: $ \begin{align}
  \begin{cases}
  u &= x \\
  dv &= e^{2x}
  \end{cases}
  \end{align}$ $\Rightarrow$ $ \begin{align}
  \begin{cases}
  du &= dx \\
  v &= \frac{e^{2x}}{2}
  \end{cases}
  \end{align}$
  $\int\limits_0^{100} {xe^{2x}}dx=\frac{xe^{2x}}{2}-\int\limits_0^{100} {\frac{e^{2x}}{2}}dx$

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

Tích phân $\int\limits^0_{100} {x.e^{2x}} \, dx$ bằng bao nhiêu ạ?

Tích phân $\int\limits^0_{100} {x.e^{2x}} \, dx$ bằng bao nhiêu ạ?

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Lời giải: $ \begin{align}
  \begin{cases}
  u &= x \\
  dv &= e^{2x}
  \end{cases}
  \end{align}$ $\Rightarrow$ $ \begin{align}
  \begin{cases}
  du &= dx \\
  v &= \frac{e^{2x}}{2}
  \end{cases}
  \end{align}$
  $\int\limits_0^{100} {xe^{2x}}dx=\frac{xe^{2x}}{2}-\int\limits_0^{100} {\frac{e^{2x}}{2}}dx$

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse