tỉ lệ thức là gì ? tính chất của tỉ lệ thức ? cách làm rõ ràng ?

tỉ lệ thức là gì ? tính chất của tỉ lệ thức ? cách làm rõ ràng ?

Share

1 Answer

  1. Đáp án: Tỉ lệ thức là đẳng thức của hai tỉ số : \frac{a}{b}=\frac{c}{d …. Bài 1 : (2 điểm) làm phép tính : … Chu vi hình chữ nhật là 80cm. tính độ dài mỗi cạnh, biết rằng chúng có tỉ lệ với 3 và 5. ….. + Nếu cần trợ giúp : Ghi rõ bài toán, phần nào làm được, phần nào chưa …

    Giải thích các bước giải:

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse