thực hiện phép chia sau đây bằng phương pháp phân tích thành nhân tử và phương pháp thông thường: ($x^{3}$-7x+6):(x+3) làm kiểu j ạ

thực hiện phép chia sau đây bằng phương pháp phân tích thành nhân tử và phương pháp thông thường: ($x^{3}$-7x+6):(x+3) làm kiểu j ạ

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  (x-1)(x-2)

  Giải thích các bước giải:

  $x^{3}$-7x-6

  =($x^{3}$ – 1)-(7x-7)

  =(x-1)($x^{2}$ +x+1)-7(x-1)

  =(x-1)($x^{2}$+x-6)

  =(x-1)(($x^{2}$-4)+(x-2))

  =(x-1)(x-2)(x+3)

  =>($x^{3}$-7x-6):(x+3)=(x-1)(x-2)

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse