Thể tích H2 cần để hidro hoá hoàn toàn 1tấn olein nhờ xúc tác Ni là bao nhiêu lít

Thể tích H2 cần để hidro hoá hoàn toàn 1tấn olein nhờ xúc tác Ni là bao nhiêu lít

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  $V_{H2} ≈76018 (l)$

  Giải thích các bước giải:

  Đổi $1\ \text{tấn} =1000000\ g$

  Ta có: $n_{(C_{17}H_{33}COO)_3C_3H_5}=\dfrac{1000000}{884}=1131,22\ (mol)$

  $⇒n_{H2} = 3n_{(C_{17}H_{33}COO)_3C_3H_5}$

  $⇒ V_{H2} ≈ 3393,7.22,4 ≈76018 (l)$

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

Thể tích H2 cần để hidro hoá hoàn toàn 1tấn olein nhờ xúc tác Ni là bao nhiêu lít

Thể tích H2 cần để hidro hoá hoàn toàn 1tấn olein nhờ xúc tác Ni là bao nhiêu lít

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  $V_{H2} ≈76018 (l)$

  Giải thích các bước giải:

  Đổi $1\ \text{tấn} =1000000\ g$

  Ta có: $n_{(C_{17}H_{33}COO)_3C_3H_5}=\dfrac{1000000}{884}=1131,22\ (mol)$

  $⇒n_{H2} = 3n_{(C_{17}H_{33}COO)_3C_3H_5}$

  $⇒ V_{H2} ≈ 3393,7.22,4 ≈76018 (l)$

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse