tại sao nói cách mạng tư sản Pháp 1789-1794 đã phá hủy tận gốc rễ chế độ phong kiến

tại sao nói cách mạng tư sản Pháp 1789-1794 đã phá hủy tận gốc rễ chế độ phong kiến

Share

1 Answer

  1. Bởi lẽ cách mạng tư sản Pháp đã ngăn không cho chế độ phong kiến có thể quay trở lại được nữa, mà cứ tiếp tục đà phát triển,Không thẻ nào quay về chế độ phong kiến

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse