Tại sao mã di chuyền lại là mã bộ 3 ạ?

Tại sao mã di chuyền lại là mã bộ 3 ạ?

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Có 4 loại nuclêôtit tạo nên phân tử ADN (A,T,G,X) mã hóa khoảng 20 loại a axit amin tạo nên prôtêin;

  – Nếu 1 nuclêôtit xác định 1 aa thì có 41 = 4 tổ hợp, chưa đủ mã hóa 20 aa;

  – Nếu 2 nuclêôtit xác định 1 aa thì có 42 = 16 tổ hợp, chưa đủ mã hóa 20 aa;

  – Nếu 4 nuclêôtit xác định 1 aa thì có 44 = 256 tổ hợp, quá nhiều để mã hóa 20 aa;

  – Vậy 3 nuclêôtit xác định 1 aa thì có 43 = 64 tổ hợp, là đủ mã hóa 20 aa. => mã bộ 3.

  Giải thích các bước giải:

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse