Tại sao cách mạng tư sản Pháp là cuộc cách mạng triệt để ? Chứng minh.

Tại sao cách mạng tư sản Pháp là cuộc cách mạng triệt để ? Chứng minh.

Share

1 Answer

  1. Cách mạng thi hành nhiều biện pháp kiên quyết để trừng trị bọn phản cách mạng.

    Lật đổ chế độ phong kiến, giải quyết vấn đề ruộng đất cho nhân dân, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền.

    Thiết lập nền cộng hòa tư sản.

    Cách mạng đã đạt đến đỉnh cao vói nền chuyên chính dân chủ Gia-cô-banh.

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse