Tại 3 đỉh của hình vuông cạnh a đặt 3 điện tích dương cùng độ lớn. Cường độ điện trường do 3 điện tích gây ra tại đỉnh thứ 4 có độ lớn Đáp án B mọi n

Tại 3 đỉh của hình vuông cạnh a đặt 3 điện tích dương cùng độ lớn. Cường độ điện trường do 3 điện tích gây ra tại đỉnh thứ 4 có độ lớn
Đáp án B mọi người chỉ e cách giải chi tiết vs ạk

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse