sưu tầm thông tin, hình ảnh về khí hậu rừng ở Việt Nam để viết một báo cáo ngắn chứng minh rằng Việt Nam nằm trong kiểu môi trường nhiệt đới gió mùa m

sưu tầm thông tin, hình ảnh về khí hậu rừng ở Việt Nam để viết một báo cáo ngắn chứng minh rằng Việt Nam nằm trong kiểu môi trường nhiệt đới gió mùa
mình cần gấp

Share

1 Answer

  1. Những thông tin như:

    +) Những tháng có nhiệt độ hơn 18 độ C

    +) Mùa khô là mùa đặc trung

    +) Mưa nhiều vào mùa mưa, ít vào mùa khô, lượng mưa trung bình năm giao động từ 1000mm đến 1500mm

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse