số thực là số gì ntn ạ

số thực là số gì ntn ạ

Share

1 Answer

  1. Đáp án: Trong toán học, các số thực có thể được mô tả một cách không chính thức theo nhiều cách. Số thực bao gồm cả số dương, số 0 và số âm, số hữu tỉ, chẳng hạn 42 và -23/129, và số vô tỉ, chẳng hạn số pi và căn bậc hai của 2; số thực có thể được xem là các điểm nằm trên một trục số dài vô hạn

    Giải thích các bước giải:

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse