Số giá trị nguyên của tham số thực m thuộc đoạn [-10;10] để phương trình $x^{2}$ -x +m=0 vô nghiệm là A. 21 . B. 9 . C. 20 . D.10 .

Số giá trị nguyên của tham số thực m thuộc đoạn [-10;10] để phương trình $x^{2}$ -x +m=0 vô nghiệm là
A. 21 . B. 9 . C. 20 . D.10 .

Share

1 Answer

 1. Đáp án: D

  Lời giải: Để x ²-x+m=0 vô nghiệm ⇔ Δ = (-1) ²-4m<0 ⇔m> $\frac{1}{4}$

  Vậy số các trị nguyên của tham số thực m thuộc đoạn [-10;10] để phương trình x ²-x+m=0 vô nghiệm là m ∈ {1;2;3;4;5;6;7;8;9;10}

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

Số giá trị nguyên của tham số thực m thuộc đoạn [-10;10] để phương trình $x^{2}$ -x +m=0 vô nghiệm là A. 21 . B. 9 . C. 20 . D.10 .

Số giá trị nguyên của tham số thực m thuộc đoạn [-10;10] để phương trình $x^{2}$ -x +m=0 vô nghiệm là
A. 21 . B. 9 . C. 20 . D.10 .

Share

1 Answer

 1. Đáp án: D

  Lời giải: Để x ²-x+m=0 vô nghiệm ⇔ Δ = (-1) ²-4m<0 ⇔m> $\frac{1}{4}$

  Vậy số các trị nguyên của tham số thực m thuộc đoạn [-10;10] để phương trình x ²-x+m=0 vô nghiệm là m ∈ {1;2;3;4;5;6;7;8;9;10}

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse