Số đường chéo của đa giác đều có 20 cạnh là bao nhiêu thế mn?

Số đường chéo của đa giác đều có 20 cạnh là bao nhiêu thế mn?

Share

1 Answer

 1. Đáp án: $170$ nhé

  Lời giải: Hai đỉnh bất kì của đa giác thì tạo thành một đoạn thẳng suy ra có $C^2_{20}=190$ (đoạn) thẳng như thế.

  Trong số các đoạn thẳng trên có $20$ đoạn thẳng là cạnh, vậy số đường chéo là $190 – 20 = 170$.

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

Số đường chéo của đa giác đều có 20 cạnh là bao nhiêu thế mn?

Số đường chéo của đa giác đều có 20 cạnh là bao nhiêu thế mn?

Share

1 Answer

 1. Đáp án: $170$ nhé

  Lời giải: Hai đỉnh bất kì của đa giác thì tạo thành một đoạn thẳng suy ra có $C^2_{20}=190$ (đoạn) thẳng như thế.

  Trong số các đoạn thẳng trên có $20$ đoạn thẳng là cạnh, vậy số đường chéo là $190 – 20 = 170$.

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse