Sau khi Ngô Quyền mất, tình hình nước khác như thế nào?

Sau khi Ngô Quyền mất, tình hình nước khác như thế nào?

Share

1 Answer

 1. – Sau khi Ngô Quyền mất. Hai con là Ngô Xương Ngập và Ngô Xương Văn còn trẻ, không đủ uy tín và sức mạnh để giữ vững chính quyền trung ương.

  – Một viên quan là Dương Tam Kha đã tiếm quyền, tự xưng là Bình Vương.

  – Các phe phái nổi lên ở khắp nơi, đất nước lâm vào tình trạng không ổn định.

  – Năm 950, Ngô Xương Văn lật đổ được Dương Tam Kha, giành lại ngôi vua. Nhưng do những mâu thuẫn nội bộ, uy tín của nhà Ngô đã giảm sút.

  – Năm 965, Ngô Xương Văn chết. Đất nước rơi vào tình trạng “Loạn 12 sứ quân”.

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse