rút gọn biểu thức và tính giá trị của biểu thức a) A=2x(10x^2-5x-2)-5x(4zx^2-2x-1) Với x=-10 b) B=(2x+1)(4x^2-2x+2)-2x(4x^2-1)+2 Với x=-10

rút gọn biểu thức và tính giá trị của biểu thức
a) A=2x(10x^2-5x-2)-5x(4zx^2-2x-1)
Với x=-10
b) B=(2x+1)(4x^2-2x+2)-2x(4x^2-1)+2
Với x=-10

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse

rút gọn biểu thức và tính giá trị của biểu thức a) A=2x(10x^2-5x-2)-5x(4zx^2-2x-1) Với x=-10 b) B=(2x+1)(4x^2-2x+2)-2x(4x^2-1)+2 Với x=-10

rút gọn biểu thức và tính giá trị của biểu thức
a) A=2x(10x^2-5x-2)-5x(4zx^2-2x-1)
Với x=-10
b) B=(2x+1)(4x^2-2x+2)-2x(4x^2-1)+2
Với x=-10

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse