Rèn luyện của tôn trọng lẽ phải là gì

Rèn luyện của tôn trọng lẽ phải là gì

Share

1 Answer

  1. Phải công nhận , ủng hộ tuân theo và bảo vệ những điềi đúng đắn ,biết điều chỉnh suy nghĩ hành vi của mình theo hướng tích cực ,không chấp nhận và không làm những việc sai trái.

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse