Qua ở ngoài đường thẳng d vẽ 50 đường thẳng phân biệt chứng minh rằng có ít nhất 4 9 đường thẳng cắt d

Qua ở ngoài đường thẳng d vẽ 50 đường thẳng phân biệt chứng minh rằng có ít nhất 4 9 đường thẳng cắt d

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse