Qua hình bên nhận xét về diễn biến nhiệt độ, lượng mưa trong năm của khí hậu nhiệt đới gió mùa. Diễn biến nhiệt độ ở Hà Nội có gì khác Mum-bai

Qua hình bên nhận xét về diễn biến nhiệt độ, lượng mưa trong năm của khí hậu nhiệt đới gió mùa. Diễn biến nhiệt độ ở Hà Nội có gì khác Mum-bai

Share

1 Answer

 1. Nhận xét:

  -Nhiệt độ:

  Ở Hà Nội từ tháng 10 đến tháng 5 năm sau thì nhiệt độ thấp và từ tháng 6 đén tháng 9 thì nhiệt độ tăng cao lên 30 độ C.

  Còn ở Mum-bai từ tháng 11 đến tháng 2 thì nhiệt độ thấp ở mức trung bình là 24 độ C và từ tháng 3 đến tháng 10 thì nhiệt độ cao trên dưới 25 độ C.

  =>Nhiệt độ ở Hà Nội nóng hơn và không ôn đinh còn nhiệt độ ở Mum-bai mát mẽ và ổn định.

  -Lượng mưa;

  Ở hà Nội lượng mưa thấp là tháng 1 v1 12 và cao nhất là tháng 7.Còn ở Mum-bai lượng mưa thấp nhất là tháng 2,4,12và cao nhất là tháng 7

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse