q=2.10^-9C đặt trong vectơ E hướng từ trên xuống, E=1000(v/m) A: Xác định lực tác dụng lên q B: Tìm vị trí q’ để E2=2E

q=2.10^-9C đặt trong vectơ E hướng từ trên xuống, E=1000(v/m)
A: Xác định lực tác dụng lên q
B: Tìm vị trí q’ để E2=2E

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  a, F = 2.10^-6 N

  b, Đề chưa rõ ràng

  Giải thích các bước giải:

  Lực tác dụng lên q: (hướng từ trên xuống giống với vector E)

  F = E.q = 1000.2.10^-9 = 2.10^-6 N

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse