phiên mã ở tế bào nhân thực?

phiên mã ở tế bào nhân thực?

Share

1 Answer

  1. Đáp án:

    Giải thích các bước giải: Phiên mã là quá trình tổng hợp ARN từ mạch khuôn của gen. Trong quá trình này, trình tự các đêôxyribônuclêôtit ở mạch khuôn của gen (ADN) được chuyển đổi (phiên) thành trình tự các ribônuclêôtit của ARN theo nguyên tắc bổ sung.

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse