phân tử MX3 có tổng số hạt p,n,e bằng 196.,trong đó số hạt mang điện nhiều hơn hạt không điện là 60.Số hạt mang điện trong nguyên tử của M ít hơn số h

phân tử MX3 có tổng số hạt p,n,e bằng 196.,trong đó số hạt mang điện nhiều hơn hạt không điện là 60.Số hạt mang điện trong nguyên tử của M ít hơn số hạt mang điện trong nguyên tử X là 8. Tìm công thức phân tử MX3.

Share

1 Answer

 1. Gọi số hạt mang điện là x, không mang điện là y.

  -> x+y=196; x-y=60

  -> x=128; y=68.

  Gọi số p của M là a, của X là b.

  Số hạt mang điện của M là 2a và của X là 2b

  -> 2b-2a=8.

  Ta có. 2a +2b.3=128

  Giải được: a=13; b=17.

  Vậy M là Al; X là Cl -> AlCl3

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse