phân tích đa thức thành nhân tử a) x^5+x^3-x^2-1 b)3*x+3*y-x^2-2xy-y^2 c)x^8+x+1 d)x^16+x^8-2

phân tích đa thức thành nhân tử
a) x^5+x^3-x^2-1
b)3*x+3*y-x^2-2xy-y^2
c)x^8+x+1
d)x^16+x^8-2

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse