Phân tích đa thức thành nhân tử 2×2+4xy-2y2-18

Phân tích đa thức thành nhân tử
2×2+4xy-2y2-18

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse