Phân tích 16x^4(x-y)-x+y thành nhân tử

Phân tích 16x^4(x-y)-x+y thành nhân tử

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Lời giải:
  $$\eqalign{
  & 16{x^4}\left( {x – y} \right) – x + y \cr
  & = 16{x^4}\left( {x – y} \right) – \left( {x – y} \right) \cr
  & = \left( {x – y} \right)\left( {16{x^4} – 1} \right) \cr
  & = \left( {x – y} \right)\left( {4{x^2} – 1} \right)\left( {4{x^2} + 1} \right) \cr
  & = \left( {x – y} \right)\left( {2x + 1} \right)\left( {2x – 1} \right)\left( {4{x^2} + 1} \right) \cr} $$

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse