one of the most important qualities of friendship is….. ( self )

one of the most important qualities of friendship is….. ( self )

Share

1 Answer

  1. Đáp án: unselfishness (n): tính không ích kỷ

    Tạm dịch: Một trong những phẩm chất quan trọng nhất của tình bạn là tính không ít kỷ.

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse