Oxit cao nhất của R có dạng R2O5 trong hợp chất khí của R với Hidro có 8,82% hidro về khối lượng. Xác định nguyên tố R và viết CT e, CTCT của công thứ

Oxit cao nhất của R có dạng R2O5 trong hợp chất khí của R với Hidro có 8,82% hidro về khối lượng. Xác định nguyên tố R và viết CT e, CTCT của công thức oxit cao nhất?

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Lời giải: R2O5 là hợp chất Oxits cao nhất nên hợp chất khí với H2 là RH3

  Từ đó tính đc phân tử khối của RH3

  M= 3÷8.82×100= 34

  Từ đó suy ra R= 31. ==> Phốt pho

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

Oxit cao nhất của R có dạng R2O5 trong hợp chất khí của R với Hidro có 8,82% hidro về khối lượng. Xác định nguyên tố R và viết CT e, CTCT của công thứ

Oxit cao nhất của R có dạng R2O5 trong hợp chất khí của R với Hidro có 8,82% hidro về khối lượng. Xác định nguyên tố R và viết CT e, CTCT của công thức oxit cao nhất?

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Lời giải: R2O5 là hợp chất Oxits cao nhất nên hợp chất khí với H2 là RH3

  Từ đó tính đc phân tử khối của RH3

  M= 3÷8.82×100= 34

  Từ đó suy ra R= 31. ==> Phốt pho

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse