Xoắn khuẩn thuộc giới gì?

Xoắn khuẩn thuộc giới gì?

Share

1 Answer

  1. Đáp án:

    Giải thích các bước giải: Vi khuẩn là nhóm hiện diện đông đảo nhất trong sinh giới. …. có sự hiện diện của ôxy thuộc nhóm vi khuẩn kị khí tùy ý (facultative anaerobe). … tự là trực khuẩn (bacillus), cầu khuẩn (coccus), và xoắn khuẩn (spirillum). …. McFadden GI (1999). giới vi khuẩn nha

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse