Ờ cà chua tình trạng đỏ là trội hơn vàng hãy xác định con lai F1 Khi nào cà chua quả đỏ giao phối với cây cà chua quả vàng cho cà chua quả đỏ F1 tự th

Ờ cà chua tình trạng đỏ là trội hơn vàng hãy xác định con lai F1 Khi nào cà chua quả đỏ giao phối với cây cà chua quả vàng cho cà chua quả đỏ F1 tự thụ phấn thì tỉ lệ kiểu gen kiểu hình ở F1 sẽ như thế nào trong số cà chua quả đỏ ở F1 thì làm thế để xác định được quả cà chua quả đỏ thuần chủng

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  A- quả đỏ; a-quả vàng

  1. quả đỏ x quả vàng sẽ có 2 trường hợp

  TH1: AA× aa => 100%Aa, 100% quả đỏ

  H2:Aa × aa => 1Aa: 1aa , 50% quả đỏ: 50% quả vàng

  2. quả đỏ F1 tự thụ

  Aa × Aa=> 1AA:2Aa: aa, 3 quả đỏ: 1 quả vàng

  3. để xác định kiểu gen của cây quả đỏ ta dùng phép lai phân tích

  nếu đời con đồng tính thì cây quả đỏ là AA: AA× aa => 100%Aa, 100% quả đỏ

  nếu đời con phân tính thì cây quả đỏ là Aa: Aa × aa => 1Aa: 1aa , 50% quả đỏ: 50% quả vàng

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

Ờ cà chua tình trạng đỏ là trội hơn vàng hãy xác định con lai F1 Khi nào cà chua quả đỏ giao phối với cây cà chua quả vàng cho cà chua quả đỏ F1 tự th

Ờ cà chua tình trạng đỏ là trội hơn vàng hãy xác định con lai F1 Khi nào cà chua quả đỏ giao phối với cây cà chua quả vàng cho cà chua quả đỏ F1 tự thụ phấn thì tỉ lệ kiểu gen kiểu hình ở F1 sẽ như thế nào trong số cà chua quả đỏ ở F1 thì làm thế để xác định được quả cà chua quả đỏ thuần chủng

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  A- quả đỏ; a-quả vàng

  1. quả đỏ x quả vàng sẽ có 2 trường hợp

  TH1: AA× aa => 100%Aa, 100% quả đỏ

  H2:Aa × aa => 1Aa: 1aa , 50% quả đỏ: 50% quả vàng

  2. quả đỏ F1 tự thụ

  Aa × Aa=> 1AA:2Aa: aa, 3 quả đỏ: 1 quả vàng

  3. để xác định kiểu gen của cây quả đỏ ta dùng phép lai phân tích

  nếu đời con đồng tính thì cây quả đỏ là AA: AA× aa => 100%Aa, 100% quả đỏ

  nếu đời con phân tính thì cây quả đỏ là Aa: Aa × aa => 1Aa: 1aa , 50% quả đỏ: 50% quả vàng

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse