Những việc làm thể hiện tính trung thực của bản thân em ?

Những việc làm thể hiện tính trung thực của bản thân em ?

Share

1 Answer

 1. Nhặt được của rơi trả lại người đánh mất

  Không nói dối

  Dám nhận lỗi khi mình sai

  Không gian lận trong thi cử

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

Những việc làm thể hiện tính trung thực của bản thân em ?

Những việc làm thể hiện tính trung thực của bản thân em ?

Share

1 Answer

 1. Nhặt được của rơi trả lại người đánh mất

  Không nói dối

  Dám nhận lỗi khi mình sai

  Không gian lận trong thi cử

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse