Những chất trong dãy nào sau đây là chất điện ly mạnh A. CaCO3, FeCl3, H2SO4 B. Na2SO4, CH3COONa, Fe(OH)3 C. HCl, CH3COONH4, NaCl D. NaOH, CH3COOH, Fe

Những chất trong dãy nào sau đây là chất điện ly mạnh
A. CaCO3, FeCl3, H2SO4
B. Na2SO4, CH3COONa, Fe(OH)3
C. HCl, CH3COONH4, NaCl
D. NaOH, CH3COOH, Fe2(SO4)3
Giải thích chi tiết giúp mk nhé

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Cả A và C đều đúng.

  Giải thích các bước giải:

  Như các e đã biết:

  Chất điện li mạnh là những chất khi tan trong nước phân li hoàn toàn thành ion. (Vậy mặc dù CaCO3 ít tan, nhưng phần tan trong nước sẽ phân li hoàn toàn tạo ion)

  ⇒ CaCO3 là chất điện li mạnh.

  Chất điện li mạnh bao gồm:

  +) Axit mạnh: HCl, HNO3, H2SO4….

  +) Bazơ mạnh: NaOH, Ba(OH)2…

  +) Hầu hết các muối trừ: Hg2Cl2. Hg2(CN)2.

  • -3
Leave an answer

Leave an answer

Browse