Nhập vào 2 số nguyên . Thông báo thương hai số đó. Kết quả làm tròn đến hai chữ số thập phân.

Nhập vào 2 số nguyên . Thông báo thương hai số đó. Kết quả làm tròn đến hai chữ số thập phân.

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse