Nguyen tu X co tong so hat co ban la 49. Trong do so hat khong mang dien bang 53,125% so hat mang dien. Xach dinh so e,p,n

Nguyen tu X co tong so hat co ban la 49. Trong do so hat khong mang dien bang 53,125% so hat mang dien. Xach dinh so e,p,n

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  p=e = 16 (hạt)

  n = 17 (hạt)

  Giải thích các bước giải:

  \(\left\{ \matrix{

  2p + n = 49 \hfill \cr

  n = {{53,125\% } \over {100\% }}.2p \hfill \cr} \right. \Rightarrow \left\{ \matrix{

  2p + n = 49 \hfill \cr

  1,0625p – n = 0 \hfill \cr} \right. \Rightarrow \left\{ \matrix{

  p = 16 \hfill \cr

  n = 17 \hfill \cr} \right.\)

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse