Nguyên tử cacbon có khối lượng = 1,9926 nhân 10 mũ -23 g.Hãy tính khối lượng của: a, 1Na. b, 3 nhân 10 mũ 23 Na

Nguyên tử cacbon có khối lượng = 1,9926 nhân 10 mũ -23 g.Hãy tính khối lượng của:
a, 1Na.
b, 3 nhân 10 mũ 23 Na

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Bước 1: Cần nhớ 1 đvC = 0,166 . 10-23 g

  Bước 2: Tra bảng tìm nguyên tử khối của nguyên tố hoặc học thuộc bài ca nguyên tử khối

  Chẳng hạn nguyên tố A có NTK là a, tức A = a. Chuyển sang bước 3

  Bước 3: Khối lượng thực của A: mA = a . 0,166 . 10-23 = ? (g)

  Giải thích các bước giải:

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

Nguyên tử cacbon có khối lượng = 1,9926 nhân 10 mũ -23 g.Hãy tính khối lượng của: a, 1Na. b, 3 nhân 10 mũ 23 Na

Nguyên tử cacbon có khối lượng = 1,9926 nhân 10 mũ -23 g.Hãy tính khối lượng của:
a, 1Na.
b, 3 nhân 10 mũ 23 Na

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Bước 1: Cần nhớ 1 đvC = 0,166 . 10-23 g

  Bước 2: Tra bảng tìm nguyên tử khối của nguyên tố hoặc học thuộc bài ca nguyên tử khối

  Chẳng hạn nguyên tố A có NTK là a, tức A = a. Chuyển sang bước 3

  Bước 3: Khối lượng thực của A: mA = a . 0,166 . 10-23 = ? (g)

  Giải thích các bước giải:

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse