Nguyên tử A có cấu hình e ngoài cùng là 3p4. Tỉ lệ số p và n là 1:1. Nguyên tử B có số n bằng 1.25 lần số n của A. Khi cho 7.8 g B tác dụng với lượng

Nguyên tử A có cấu hình e ngoài cùng là 3p4. Tỉ lệ số p và n là 1:1. Nguyên tử B có số n bằng 1.25 lần số n của A. Khi cho 7.8 g B tác dụng với lượng dư A ta được 11g hợp chất B2A. Xác định số hiệu, số khối của A, B.

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse