Nguyên tố brom có 2 đồng vị 79 Brom chiếm 54,5% nguyên tử khối trung bình của Brom là 79,91. tính số khối của đồng vị còn lại

Nguyên tố brom có 2 đồng vị 79 Brom chiếm 54,5% nguyên tử khối trung bình của Brom là 79,91. tính số khối của đồng vị còn lại

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Gọi A là số khối của đồng vị còn lại.

  % của đồng vị còn lại = 100%-54,5%=45,5%

  Áp dụng công thức tính nguyên tử khối trung bình, ta có:

  79,91=(79.54,5+A.45,5)/100

  =>7991=4305,5+45,5A

  =>3685,5=45,5A

  =>A=81

  Vậy số khối của đồng vị còn lại là 81.

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

Nguyên tố brom có 2 đồng vị 79 Brom chiếm 54,5% nguyên tử khối trung bình của Brom là 79,91. tính số khối của đồng vị còn lại

Nguyên tố brom có 2 đồng vị 79 Brom chiếm 54,5% nguyên tử khối trung bình của Brom là 79,91. tính số khối của đồng vị còn lại

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Gọi A là số khối của đồng vị còn lại.

  % của đồng vị còn lại = 100%-54,5%=45,5%

  Áp dụng công thức tính nguyên tử khối trung bình, ta có:

  79,91=(79.54,5+A.45,5)/100

  =>7991=4305,5+45,5A

  =>3685,5=45,5A

  =>A=81

  Vậy số khối của đồng vị còn lại là 81.

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse