Nêu những thành tựu văn hóa hoa học kĩ thuật tiêu biểu của các quốc gia phong kiến châu á.Từ đó đánh giá nhận xtes của em về những thành tựu văn hóa v

Nêu những thành tựu văn hóa hoa học kĩ thuật tiêu biểu của các quốc gia phong kiến châu á.Từ đó đánh giá nhận xtes của em về những thành tựu văn hóa văn minh ấy

Share

1 Answer

  1. Những thành tựu lớn về văn hoá, khoa học — kĩ thuật của nhân dân Trung Quốc thời phong kiến :Ngoài việc nêu các thành tựu, cần trình bày ý nghĩa của những thành tựu đó đối với Trung Quốc và sự ảnh hưởng của văn hoá Trung Quốc đối với các nước xung quanh, trong đó có Việt Nam

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

Nêu những thành tựu văn hóa hoa học kĩ thuật tiêu biểu của các quốc gia phong kiến châu á.Từ đó đánh giá nhận xtes của em về những thành tựu văn hóa v

Nêu những thành tựu văn hóa hoa học kĩ thuật tiêu biểu của các quốc gia phong kiến châu á.Từ đó đánh giá nhận xtes của em về những thành tựu văn hóa văn minh ấy

Share

1 Answer

  1. Những thành tựu lớn về văn hoá, khoa học — kĩ thuật của nhân dân Trung Quốc thời phong kiến :Ngoài việc nêu các thành tựu, cần trình bày ý nghĩa của những thành tựu đó đối với Trung Quốc và sự ảnh hưởng của văn hoá Trung Quốc đối với các nước xung quanh, trong đó có Việt Nam

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse