Nêu cấu trúc chung của chương trình ?

Nêu cấu trúc chung của chương trình ?

Share

1 Answer

  1. gòm 2 phần: phần báo khai và phần nhập lệnh

    phấn khai báo:(khai báo các mục và biến có trong chương trình)

    phần lệnh: chứa các lệnh điều khiển máy tính

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse