Nếu a=b thì a^2=b^2. Phát biểu mệnh đề đảo cần ” và ” điều kiện đủ “.

Nếu a=b thì a^2=b^2. Phát biểu mệnh đề đảo cần ” và ” điều kiện đủ “.

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse