nếu 20 từ Hán Việt, ý nghĩa của từng từ

nếu 20 từ Hán Việt, ý nghĩa của từng từ

Share

1 Answer

 1. THIÊN: Trời

  ĐỊA: Đất

  CỬ: Cất

  TỒN: Còn

  TỬ: Con

  TÔN: Cháu

  LỤC: Sáu

  TAM: Ba

  GIA: Nhà

  QUỐC: Nước

  TIỀN: Trước

  HẬU: Sau

  NGƯU: Trâu

  MÃ: Ngựa

  CỰ: Cựa

  NHA: Răng

  VÔ: Chăng

  HỮU: Có

  KHUYỂN: Chó

  TẨU: Chạy

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse