năng lượng của vật dao động điều hoà E=3.10^-5 J, lực cực đại tác dụng lên vật bằng 1,5.10^-3N. chu kỳ dao động T=2, pha ban đầu pi/3. phương trình da

năng lượng của vật dao động điều hoà E=3.10^-5 J, lực cực đại tác dụng lên vật bằng 1,5.10^-3N. chu kỳ dao động T=2, pha ban đầu pi/3. phương trình dao động là

Share

1 Answer

 1. Đáp án: \(x = 4cos\left( {\pi t + \dfrac{\pi }{3}} \right)cm\)

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  + Năng lượng: \(E = \dfrac{1}{2}k{A^2} = {3.10^{ – 5}}\) (1)

  + Lực cực đại \({F_{max}} = kA = 1,{5.10^{ – 3}}\) (2)

  Lấy \(\dfrac{{\left( 1 \right)}}{{\left( 2 \right)}}\) ta được: \(\dfrac{A}{2} = 0,02 \Rightarrow A = 0,04m = 4cm\)

  + Chu kì dao động: \(T = 2s\) \( \Rightarrow \) Tần số góc \(\omega = \dfrac{{2\pi }}{T} = \dfrac{{2\pi }}{2} = \pi \left( {rad/s} \right)\)

  + Pha ban đầu: \(\varphi = \dfrac{\pi }{3}\)

  \( \Rightarrow \) Phương trình dao động của vật: \(x = 4cos\left( {\pi t + \dfrac{\pi }{3}} \right)cm\)

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse