My name is Phong. I am 15 years old and I come from Vietnam. I usually collect bottles. I like collecting bottles because it helps me to reuse and rec

My name is Phong. I am 15 years old and I come from Vietnam. I usually collect bottles. I like collecting bottles because it helps me to reuse and recyle used bottles. From these things I can make new objects that are useful to my like, for example, flower pots, stools, tables, and toys. Therefore, it helps to protect the environment.

Dịch giúp mình với

Share

1 Answer

  1. tôi tên là phong . tội 15 tuổi và tôi đến từ việt nam. tôi thường thu thập những chai nhựa. tôi thích thu thập những chai nhựa vì nó giúp tôi tái sử dụng và tái chế sau khi sử dụng. từ những thứ đó tôi có thể làm nhiều đồ vật mới những thứ đó sẽ hữu ích cho cuộc sống của tôi, ví dụ, chậu hoa, phân bón,bàn và đồ chơi. vì thế, nó giúp để ảo vệ môi trường

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse