một vật rơi tự do từ độ cao h=50m tại nơi có gia tốc g=10m/ $s^{2}$ . Tính a) thời gian vật rơi được 1 mét đầu tiên b)thời gian vật rơi được 1 mét cuố

một vật rơi tự do từ độ cao h=50m tại nơi có gia tốc g=10m/ $s^{2}$ . Tính
a) thời gian vật rơi được 1 mét đầu tiên
b)thời gian vật rơi được 1 mét cuối cùng

Share

1 Answer

 1. Bạn tham khảo nhé!

  Công thức tính quãng đường: \(s = {1 \over 2}g{t^2} \Rightarrow t = \sqrt {{{2s} \over g}} \)

  a)

  Thời gian vật rơi 1 mét đầu tiên:

  \({t_{1d}} = \sqrt {{{2s} \over g}} = \sqrt {{{2.1} \over {10}}} = 0,447s\)

  b)

  Thời gian vật rơi 1 mét cuối cùng:

  \({t_{1c}} = {t_{50}} – {t_{49}} = \sqrt {{{2.50} \over {10}}} – \sqrt {{{2.49} \over {10}}} = 0,032s\)

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse