Một vật rơi từ độ cao h. Biết rằng trong 3 giây cuối cùng vật rơi được quãng đường bằng sáu giây đầu tiên. Lấy g = 10 m/ $s^{2}$. Tính: a) thời gian v

Một vật rơi từ độ cao h. Biết rằng trong 3 giây cuối cùng vật rơi được quãng đường bằng sáu giây đầu tiên. Lấy g = 10 m/ $s^{2}$. Tính:
a) thời gian vật rơi tới khi chạm đất và độ cao h
b) vận tốc của vật lúc chạm đất

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  a. $\frac{1gt²}{2}$ -$\frac{1g(t-3)²}{2}$ =$\frac{1gt1²}{2}$

  $\frac{1.10t²}{2}$ -$\frac{1.10(t-3)²}{2}$ =$\frac{1.10.6²}{2}$

  ⇒t=7,5s

  h= $\frac{1gt²}{2}$ = $\frac{1.10.7,5²}{2}$ =281,25m

  b. v=gt=10.7,5=75m/s

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse