Một vật nhỉ ddđh dọc theo trục Ox với T=0,5. Biết gốc tọa độ O ở VTCB. Tại thời điẻm t, vật ở vị trí x=5cm, sau 2,25s vật có li độ x?

Một vật nhỉ ddđh dọc theo trục Ox với T=0,5. Biết gốc tọa độ O ở VTCB. Tại thời điẻm t, vật ở vị trí x=5cm, sau 2,25s vật có li độ x?

Share

1 Answer

  1. Đáp án:

    Giải thích các bước giải: ta thấy khoảng thời gian 2.25s tương đương với 4.5 chu kì. sau một số nguyên lần chu kì thì li độ của vật lại giống ban đầu. Thêm nửa chu kì nữa thì li độ có cùng độ lớn nhưng khác dấu. Em vẽ đường tròn ra là thấy nhé.

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse