Một vật m = 1 kg dao động điều hòa dưới tác dụng của lực F = − 5 cos 10 t (N). Vận tốc của vật khi qua vị trí cân bằng là

Một vật m = 1 kg dao động điều hòa dưới tác dụng của lực
F
=

5
cos
10
t
(N). Vận tốc của vật khi qua vị trí cân bằng là

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse