Một vật dao động điều hòa trên trục ox thì vận tốc của vật của vật đổi chiều là

Một vật dao động điều hòa trên trục ox thì vận tốc của vật của vật đổi chiều là

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse