Một vật dao động điều hoà trên một đoạn thẳng dài 4 cm. Khi ở cách vị trí cân bằng 1 cm, vật có tốc độ 31,4 cm/s. Chu kỳ dao động của vật là A. T = 1,

Một vật dao động điều hoà trên một đoạn thẳng dài 4 cm. Khi ở cách vị trí cân bằng 1 cm, vật có tốc độ 31,4 cm/s. Chu kỳ dao động của vật là
A. T = 1,25 s. B. T = 0,77 s. C. T = 0,63 s. D. T = 0,35 s.

Share

1 Answer

 1. Đáp án: D

  Lời giải: Quỹ đạo thẳng dài \(L = 2A \Rightarrow A = \dfrac{L}{2} = \dfrac{4}{2} = 2cm\)

  Ta có: \(\omega = \dfrac{v}{{\sqrt {{A^2} – {x^2}} }} = 18,12rad/s\)

  \(T = \dfrac{{2\pi }}{\omega } = 0,35s\)

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

Một vật dao động điều hoà trên một đoạn thẳng dài 4 cm. Khi ở cách vị trí cân bằng 1 cm, vật có tốc độ 31,4 cm/s. Chu kỳ dao động của vật là A. T = 1,

Một vật dao động điều hoà trên một đoạn thẳng dài 4 cm. Khi ở cách vị trí cân bằng 1 cm, vật có tốc độ 31,4 cm/s. Chu kỳ dao động của vật là
A. T = 1,25 s. B. T = 0,77 s. C. T = 0,63 s. D. T = 0,35 s.

Share

1 Answer

 1. Đáp án: D

  Lời giải: Quỹ đạo thẳng dài \(L = 2A \Rightarrow A = \dfrac{L}{2} = \dfrac{4}{2} = 2cm\)

  Ta có: \(\omega = \dfrac{v}{{\sqrt {{A^2} – {x^2}} }} = 18,12rad/s\)

  \(T = \dfrac{{2\pi }}{\omega } = 0,35s\)

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse