Một vật chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t)=180 – 20t$ (m/s) . Tính quãng đường mà vật di chuyển được từ thời điểm $t = 0$(s) đến thời điểm mà

Một vật chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t)=180 – 20t$ (m/s) . Tính quãng đường mà vật di chuyển được từ thời điểm $t = 0$(s) đến thời điểm mà vật dừng lại.

Share

1 Answer

 1. Đáp án: $810m$

  Lời giải: Thời điểm vật dừng lại: $v(t)=0$ $\Leftrightarrow$ $180-20t=0$ $\Leftrightarrow$ $t=9$

  Quãng đường vật di chuyển là: $\int_0^9 {180-20t}dt=810$

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

Một vật chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t)=180 – 20t$ (m/s) . Tính quãng đường mà vật di chuyển được từ thời điểm $t = 0$(s) đến thời điểm mà

Một vật chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t)=180 – 20t$ (m/s) . Tính quãng đường mà vật di chuyển được từ thời điểm $t = 0$(s) đến thời điểm mà vật dừng lại.

Share

1 Answer

 1. Đáp án: $810m$

  Lời giải: Thời điểm vật dừng lại: $v(t)=0$ $\Leftrightarrow$ $180-20t=0$ $\Leftrightarrow$ $t=9$

  Quãng đường vật di chuyển là: $\int_0^9 {180-20t}dt=810$

  • -1
Leave an answer

Leave an answer

Browse