Một tổ có 7 nam và 5 nữ . Người ta cần chọn ra 4 em để tham gia đồng diễn thể dục, yêu cầu có ít nhất hai nữ . hỏi có bn cách chọn

Một tổ có 7 nam và 5 nữ . Người ta cần chọn ra 4 em để tham gia đồng diễn thể dục, yêu cầu có ít nhất hai nữ . hỏi có bn cách chọn

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse