Một tàu rời ga chuyển động nhanh dần đều , sau 1p tàu đạt 54km/h. Quãng đường tàu đi đc trong giây thứ 60 là bn

Một tàu rời ga chuyển động nhanh dần đều , sau 1p tàu đạt 54km/h. Quãng đường tàu đi đc trong giây thứ 60 là bn

Share

1 Answer

 1. Đáp án: \(14,875m\)

  Giải thích các bước giải:

  + Đổi đơn vị: \(54km/h = 15m/s\)

  + Gia tốc của tàu: \(a = \dfrac{{15}}{{60}} = 0,25m/{s^2}\)

  + Phương trình quãng đường của tàu: \(s = \dfrac{1}{2}a{t^2} = \dfrac{{{t^2}}}{8}\)

  Quãng đường tàu đi được trong \(60s\) là: \({s_{60}} = \dfrac{{{{60}^2}}}{8} = 450m\)

  Quãng đường vật đi được trong \(59s\) là: \({s_{59}} = \dfrac{{{{59}^2}}}{8} = 435,125m\)

  \( \Rightarrow \) Quãng đường vật đi được trong giây thứ \(60\) là: \(\Delta s = {s_{60}} – {s_{59}} = 14,875m\)

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse