Một oto chuyển động thẳng vs gia tốc không đổi, sau thời gian 2s đi đc quãng đường s=20m, chiều chuyển động vẫn không đổi và vận tốc giảm đi 3 lần. 1.

Một oto chuyển động thẳng vs gia tốc không đổi, sau thời gian 2s đi đc quãng đường s=20m, chiều chuyển động vẫn không đổi và vận tốc giảm đi 3 lần.
1. Tìm vận tốc ban đầu của vật.
2. Tìm gia tốc của oto trên quãng đường ns trên.

Share

1 Answer

 1. Đáp án: Gọi vận tốc ban đầu là v

  Suy ra vận tốc cuối là

  v

  3

  Áp dụng công thức độc lập ta có: (

  v

  3

  )2−v2=2aS

  ⇒(

  v

  3

  )2−v2=2a.20

  −8v2

  9

  =40a (*)

  Áp dụng ct: v=v0+at⇒

  v

  3

  =v+2a

  ⇒a=

  −v

  3

  Thay vào (*) ta có:

  −8v2

  9

  =40.

  −v

  3

  Giải thích các bước giải:

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

Một oto chuyển động thẳng vs gia tốc không đổi, sau thời gian 2s đi đc quãng đường s=20m, chiều chuyển động vẫn không đổi và vận tốc giảm đi 3 lần. 1.

Một oto chuyển động thẳng vs gia tốc không đổi, sau thời gian 2s đi đc quãng đường s=20m, chiều chuyển động vẫn không đổi và vận tốc giảm đi 3 lần.
1. Tìm vận tốc ban đầu của vật.
2. Tìm gia tốc của oto trên quãng đường ns trên.

Share

1 Answer

 1. Đáp án: Gọi vận tốc ban đầu là v

  Suy ra vận tốc cuối là

  v

  3

  Áp dụng công thức độc lập ta có: (

  v

  3

  )2−v2=2aS

  ⇒(

  v

  3

  )2−v2=2a.20

  −8v2

  9

  =40a (*)

  Áp dụng ct: v=v0+at⇒

  v

  3

  =v+2a

  ⇒a=

  −v

  3

  Thay vào (*) ta có:

  −8v2

  9

  =40.

  −v

  3

  Giải thích các bước giải:

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse